Abstract

19I9'da İfham gazetesinde çıkan bir yazısımda, Ömer Seyfettin kendi­sine eski Dahiliye Nazırı Adil Bey tarafindan gönderilen bir mektuptan alımtı yapar. Mektubun burada bizi ilgilendiren kısmı "Türkiye'dc dört milyon Türk vardıf, diyorlar. Bu dört milyondan iki buçuk milyonu geçen muharebede öldü. Geriye kala kala bir buçuk milyon kaldı. Bu bir buçuk milyonunun da dejenere olduğunu muhterem alim, Filozof Rıza Tevfik'le Selim Sırrı Bey müşterek bir makalelerinde vazıhan ispat ettiler," der. Verilen toplam rakamdaki sorun bir yana, nüfusun deje­nere veya tereddi olma konusu ilk defa gündeme gelmiyordu. Ağustos 1915'de psikiyatr Mazhar Osman "Türklerin" mütereddi olup olma­dığına yanıt vermeye çalıştı. O tarihte Osmanlı "Türkleri"nin "az çok mütereddi" olduğuna karar veren Mazhar Osman'ın savaş sonrası tu­tumu daha karamsar olacaktı. Yine 1915'te, Osmanlı aydını Haşim Nahid de benzer kaygıları paylaştı: "ahalinin bünyesi o hale gelmiş ki, bir iki nesil sonra Türk ırkının büsbütün mahv ve harab olmasmdan bile korkulur." İstanbul'da bile "sağlam bünyeli insanlar nadirdir." Yukarı­daki kişiler daha genişçe bir eğilimin sadece bazı temsilcileriydi.

Document Type

Book Chapter

ISBN

9789753333474

Publication Date

11-2017

Publisher Statement

Copyright © 2017 Tarih Vakfi Yurt Yayınları. This chapter first appeared in Osmanli’dan, Cumhuriyet’e Salgin Hastaliklar ve Kamu Sağliği.

Please note that downloads of the book chapter are for private/personal use only.

Purchase online at Tarih Vakfi Yurt Yayınları.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.